Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel i Nore og Uvdal kommune 2018

5285994_2395156

Gjødselspredning

Med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, jf. Lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven) § 3 og § 11, har Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk den 23.08.2018 fastsatt midlertidig forskrift om utsatt frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de klimatiske forholdene i kommunen i 2018. Forskriften skal sikre at gjødselvarene kan utnyttes på best mulig måte for planteproduksjon uten at det fører til forurensing og er til unødig ulempe for nærområdene jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav. Forskriften gjelder for alt godkjent spredeareal i hele kommunen. Godkjent spredeareal er fulldyrka og overflatedyrka jord. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal, som for eksempel innmarksbeite, jf. Forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 24.

§ 3. Spredetidspunkt

            På grunn av de spesielle klimatiske forholdene ved ekstraordinær lang tørkeperiode i 2018, benytter kommunen muligheten til å fastsette en midlertidig lokal forskrift om spredetidspunkt for husdyrgjødsel mv. jf. Forskrift 4 juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd.

Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling på eng bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som kan høstes eller beites. Landbruksforetak kan i 2018 likevel spre husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel på eng uten nedmolding/nedfelling på godkjent spredeareal til og med 30. september.

For all spredning av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel uten nedmolding/nedfelling på eng i perioden 1 – 30. september, kan det maksimalt spres 3m3 gylle pr daa. Mot alle vassdrag skal det settes igjen en buffersone på minst 10 meter som ikke skal gjødsles. Det må unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende areal og det må tas hensyn til om det varsles fare for store nedbørsmengder i forbindelse med spredning eller rett etter spredning.

Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark.

§ 4 Ansvar og tilsyn

Det er gårdbrukeren sitt ansvar å sørge for at gjødselvarer av organisk opphav mv. disponeres slik at det ikke fører til forurensing eller fare for forurensing av luft, vann og vassdrag. Kommunen fører tilsyn med at denne forskriften blir fulgt.

§ 5 Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, § 11 og § 13.

§ 6 Klage

            Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen

§ 7 Ikrafttredelse og opphør

Forskriften trer i kraft straks, og opphører den 30. september 2018.

Reklame