Vi må være forberedt på flom

Med mye snø i fjellet, er det alltid en viss spenning knyttet til vårflommen. Vi må sørge for å være godt forberedt!

Vårflom, Oppdal 2018.

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet vårt.Hvis snøen smelter raskt og det samtidig kommer regn, kan det utvikle seg til en skadeflom som rammer bebyggelse, infrastruktur og jordbruksarealer som ligger nær vassdragene. Mange husker storflommen på Østlandet i juni 1995, som fikk navnet «Vesleofsen» og var en vekker for hele samfunnet. 7 000 personer ble evakuert den gangen, og flommen forårsaket skader for 1,8 milliarder kroner.  

Et endret klima
Det har vært mange flommer også etter 1995 som har ført til skader. Klimaendringene medfører at vårflommene gjerne kommer tidligere enn før og at rene regnflommer kommer hyppigere. Vi vet ikke når neste skadeflom vil ramme landet, men vi vet med sikkerhet at det vil skje, før eller senere. Vi vet også at vi må være forberedt på flomhendelser gjennom større deler av året enn tidligere. 

Situasjonen i år
I år er det stor sannsynlighet for stor vårflom i innlandselver over hele landet, på grunn av uvanlig mye snø i fjellet. Sannsynligheten for stor flom er aller høyest i Nord-Norge, men er høyere enn normalt også for en del vassdrag på Østlandet. Hvor stor vårflommen faktisk blir er helt avhengig av været framover de kommende ukene og månedene. 

Flomverk skal sikre
Opp gjennom årene er det bygget en rekke flomverk langs de store vassdragene. Disse vollene skal tjene som barrierer mot vannmassene slik at bebyggelse, infrastruktur og dyrket mark ikke blir rammet når vannet stiger. Dersom et flomverk skulle bryte sammen, blir det fort betydelig fare for liv og eiendom i områdene innenfor flomverket. En del større flomverk har pumpestasjoner som sørger for at regnvann og overvann fra innsiden blir pumpet ut i hovedvassdraget ved behov. Dersom en pumpestasjon ikke virker slik den skal, kan det føre til at områder bak flomverket settes under vann. 

Behov for vedlikehold
I perioden 2017–2018 kartla NVE tilstanden på 51 utvalgte flomverk og 14 pumpestasjoner på Østlandet.Resultatene viste at ikke alt er i topp stand. Det er behov for tiltak på flere av flomverkene og pumpestasjonene. NVE har sendt kartleggingsrapportene til de berørte kommunene med oppfordring om å ta initiativ til nødvendig vedlikehold og utbedringer. NVE vil bidra med faglig veiledning og eventuelt økonomisk bistand der dette er aktuelt.  

Mange bidrar
Grunneier har i utgangspunktet ansvaret for å sikre sin egen eiendom mot skader fra flom. Der det er mange berørte grunneiere eller behov for tiltak på annen manns grunn, vil normalt kommunene koordinere arbeidet med å sikre bebyggelsen. NVE vil som fagmyndighet bidra med råd og veiledning både før, under og etter flomhendelser. 

Hvis det varsles flom i ditt område, bør du sørge for å sikre eiendom og gjenstander som er utsatt. Du kan også bidra til å redusere faren for lokale oversvømmelser, for eksempel ved å sørge for åpne stikkrenner, kummer og kulverter slik at vannet får fri passasje. Flere gode råd finner du på varsom.no, der du også kan abonnere på varsler om flom og andre naturfarer.  

Vi håper at årets vårflom blir av det milde slaget, men må være forberedt på å kunne håndtere en flom av det kraftige slaget. For én ting er sikkert: Det vil komme både store og små flommer i årene framover. 

Reklame