Mange førsteklassinger ser for dårlig

Flere enn hver tiende førsteklassing har ukorrigerte synsfeil.

Synoptik-synstest

Det viser en kartlegging av synssituasjonen til førsteklassinger i Ørsta kommune siste skoleår.

For første gang det er blitt gjennomført en utvidet synsundersøkelse av barn i denne aldersgruppen i Norge som et forskningsprosjekt, og studien bekrefter funn fra tidligere synsscreeninger av skolebarn på Kongsberg.

– 12,7 prosent av førsteklassingene hadde synsfeil som ikke var korrigert med briller eller kontaktlinser, mens 9,8 prosent av barna allerede hadde briller, sier optiker Marie Aambø, som gjennomførte undersøkelsen.

Kartleggingen ble utført som en del av Master i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Undersøkelsen inngår i en større kartleggingsstudie ved HBV.

– Det finnes ikke eksakte tall for hyppigheten av synshemming blant barn og unge i Norge, men mine funn samsvarer med enklere screeninger av elever som er gjort over en tiårsperiode på Kongsberg, sier Aambø.

At så mange som nær 13 prosent starter på skolen med ukorrigerte synsfeil gjør at skolearbeidet kan gå tungt for mange ferske skoleelever.

Det er en klar sammenheng mellom syn og skoleprestasjoner.

– Ofte kan det være vanskelig å avdekke at det er synsproblemer som forårsaker lærevansker. Selv små synsfeil kan påvirke skolehverdagen, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Etter at barna har startet på skolen er det ingen obligatorisk synsundersøkelse som er dekket av det offentlige,

I Norge inkluderer helsekontrollen av alle fireåringer en synsundersøkelse. Etter det finnes det ingen massescreening eller synsundersøkelse.

– Da har foreldrene et stort ansvar, men også lærere og helsesøster skal være observante for å fange opp mulige synsproblemer blant barn og unge, sier Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Den offentlige synsoppfølgingen før skolealder har som mål å avdekke alvorlige synsfeil og arvelige øyesykdommer, men det er en del som ikke fanges opp og som faktisk går lenge med uoppdagede problemer.

– I tillegg til at såpass mange barn går på skolen med ukorrigert nærsynt- eller langsynthet, kommer en stor andel som har problemer med samsyn eller fokuseringsevne. Dette kan også føre til vansker på skolen, sier optiker Marie Aambø.

I følge hennes studie kan det være snakk om så mange som hver fjerde elev som har slike vansker.

– Barn i skolestartalder opplever som regel ikke de klassiske symptomene som man forbinder med synsfeil hos større barn eller voksne. Dette har blant annet sammenheng med mengden av nærarbeid og skriftstørrelse. Det er forventet at de får mer problemer som følge av synsfeilen sin etterhvert som de blir eldre, og i takt med at prestasjonskravene på skolen øker.

Aambø sier det derfor er ønskelig å utføre en oppfølgingsstudie om 2-3 år for å undersøke sammenhengen mellom symptomer, optometriske funn og skoleprestasjoner når de er litt eldre.

Se etter disse tegnene:

– Barnet unngår lesing og nærarbeid, eller tar boken for nær for å lese

– Gnir seg ofte i øynene

– Holder for det ene øyet

– Blir fort sliten eller ukonsentrert ved synskrevende oppgaver

FAKTA om undersøkelsen: 102 elever, 47 jenter og 55 gutter gjennomgikk en utvidet synsundersøkelse

Reklame