145 000 fisk har rømt i Hordaland

 De siste oppdaterte tallene Fiskeridirektoratet har, viser at det i 2015 har rømt til sammen 145 000 laks og regnbueørret i Hordaland.

Laks i Kjerrafossen Foto: Jan E. Thorstein

Laks,  Foto: Jan E. Thorstein

Vi har totalt fått inn åtte meldinger om rømminger i 2015. 18 000 fisk rømte før uværet «Nina».

Det har rømt:

  • 62 500 regnbueørret fra Sjøtroll Havbruk sitt anlegg ved Angelskår i Osterfjorden
  • 51 000 steril laks fra Fyllingsnes sitt anlegg ved Ospeneset i Lindås
  • 2200 steril laks fra Eide Fjordbruk sitt anlegg ved Hågardsneset i Kvinnherad
  • 11 300 laks fra Engesund Fiskeoppdrett sitt anlegg ved Leirvika i Masfjorden
  • Ukjent antall laks fra Eide Fjordbruk sitt anlegg ved Brandaskuta i Kvinneherad
  • Ukjent antall laks fra Blom Fiskeoppdrett sitt anlegg ved Otterholmen i Radøy
  • Ukjent antall laks fra Bolaks sitt anlegg ved Lyngnes i Fusa

Til sammen blir dette rundt 127 000 rømte laks og regnbueørret.

  • I tillegg rømte 18 000 laks fra Marine Harvest sitt anlegg ved Høysteinen i Varaldsøy før stormen. Denne rømmingen kan ha pågått siden slutten av desember 2014.

Det har altså rømt totalt 145 000 fisk i Hordaland i desember-januar.

35 600 fisk tatt i gjenfangst

Den registrerte gjenfangsten er så langt vel 24 400 regnbueørret og vel 11 200 laks. Vi regner med at det er fanget en del fisk som ikke har blitt levert i retur til selskapene.

Det ble etablert mottaksordninger sju ulike steder i fylket med dusør fra 50 til 500 kroner per fisk. Hvor mye oppdrettsselskapene vil gi i dusør, er frivillig.

Oppdretterne skal rapportere til Fiskeridirektoratet hvilke tiltak de har satt i verk for gjenfangst og resultatene av gjenfangsten.

Pålegg om gjenfangst

Fiskeridirektoratet har gitt Sjøtroll Havbruk pålegg om å overvåke vassdragene i området og ta ut fisk der dette er mulig.

Se egen sak: Hva gjøres med den mye omtalte regnbueørreten fra Sjøtroll?

Vi har vurdert tilsvarende pålegg i andre saker, men har i samråd med fylkesmannen, valgt å avvente situasjonen. Fylkesmannen vurderer at det er en vesentlig risiko for bifangst av sjøørret.

Ukjente rømminger

Fiskeridirektoratet har fått inn enkelte meldinger om mistanke om rømming også fra andre steder i landet, men vi vet ikke om det har rømt fisk og om eventuelt antall ennå. Det kan også være fisk i sjøen fra ukjente rømminger.

Vi ber om at alle melder fra på døgnåpen telefon, 03415, dersom de observerer eller fanger fisk som ser ut til å være rømt oppdrettsfisk.

Reklame