Nå er det fredning i Børsesjø i Skien

Politiet minner om fredning i Børsjesø i hekketiden for fugler, ikke lov med båt på vannet. Gjelder fra 10 dager etter isløsning – 1.juli

Børsesjø_kart

Børsesjø er en frodig oase med et rikt fugleliv rett ved Skien sentrum, nord i Gjerpensdalen.
Området er tilrettelagt for fuglekikking med fugletårn og informasjonsplakater, og det er anlagt en natursti gjennom området.
Mer enn 230 fuglearter er observert i området.

Børsesjø er vernet som naturreservat for å bevare et verdifullt våtmarksområde med et rikt dyre- og fugleliv og vegetasjon.
Sjøen er en snittdybde på 2.1 meter, største dyp er på 4.8 meter.
Børsesjø har stor verdi som hekke- og rasteområde for fugler knyttet til våtmark.

Den er dessuten viktig som næringsområde for mange arter av fugler og pattedyr som holder til her.
Siden det er et naturreservcat er det lagt enkelte restriksjoner på bruken av området. Jakt er forbudt, og fiske er forbudt i en periode på forsommeren.

Børsesjø er best tilgjengelig fra Gjerpen kirke.
Det ligger en merket sti mellom Gjerpen Pleiehjem og Prestegården til «Fugletårnet».

Ferdsel i reservatet er ikke tillatt i tiden fra 15. april til 1. juli, unntatt på den oppmerkede stien frem til observasjonstårnet.

Reklamer