Utfylling og planering utløste Skjeggestadskredet

Skjeggestadskredet, ved Mofjellbekken broer ved E18 i Holmestrand, ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen. Det var konklusjonen da Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) undersøkelsesgruppe presenterte sin utredning fredag 12. juni.
Skjeggestadbrua

Skjeggestadbrua, Foto: Jan E. Thorstein

– Tidligere planerings- og utfyllingsarbeid i området frem til 2006 har bidratt til å reduserer stabiliteten i skråningen. Til tross for denne aktiviteten viser beregninger at det fortsatt var god sikkerhet mot skred utløst av naturlige årsaker. Vår konklusjon er derfor at skredet ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid, sier Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør i NVE

NVE har gjennomført denne undersøkelsen for å lære. Kunnskapen er viktig å få ut til planmyndigheter og bransjen.

– Vi har fått bekreftet hvor viktig det er å gjøre grunnundersøkelser før man setter i gang arbeid, spesielt under marin grense. Følges NVEs veiledere for sikkerhet mot skred unngår man med all sannsynlighet slike ulykker, sier Leifseth.

I tillegg til utfyllings- og planeringsarbeid vurderte også undersøkelsesgruppen både naturgitte forhold, som erosjon og nedbør, og andre menneskeskapte inngrep som kan ha utløst skredet. Ingen av disse forholdene har hatt noen direkte sammenheng med at skredet ble utløst.

Bakgrunn

2. februar 2015 gikk et kvikkleireskred ved Mofjellbekken bruer (ofte omtalt som Skjeggestadskredet) på E18 i Holmestrand kommune. Skredet påførte bruene skade. Selve skredet utgjorde et areal på ca. 10 000 m2 og hadde et volum på ca 100 000 m3.

NVE dannet en undersøkelsesgruppe etter skredhendelsen for å avdekke årsaken til at skredet ble utløst. Rapporten belyser kun tekniske årsakssammenhenger. Ansvar- eller skyldspørsmål knyttet til skredhendelsen er ikke vurdert av gruppen.