Ingen svarttrost-jakt

Etter at høringsfristen har gått ut på jakttidene for 2017-2022, har Miljødirektoratet allerede konkludert med at jakt på svarttrost og måltrost ikke er aktuelt. Nær 250 høringssvar kom inn på jakttidshøringa.

svarttrost-istock_olhainsight

Foto: iStock/olhainsight.

– Høringa har gitt klar tilbakemelding om at jakt på de to trosteartene ikke er ønskelig. Folk har et nært forhold til dem som sangfuglarter. Mange mener jakt på dem i liten grad vil være i tråd med norsk tradisjon for matauk, sier Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

 

I underkant av 250 høringssvar kom inn før høringsfristen på jakttider for femårsperioden 2017 til 2022. Både privatpersoner, organisasjoner, kommuner og statlige etater leverte høringsuttalelser.

Stabilt for trosten

I forkant av høringa oppdaterte Miljødirektoratet kunnskapen om bestandsstatus for flere viltarter: En rekke viltarter i Europa og Norge opplever kraftig tilbakegang, der særlig vadefugler og spurvefugler sliter. Måltrost og svarttrost har derimot stabile bestander.

Hvorvidt en viltart i Norge får jakttid, avhenger av om bestanden har et høstbart overskudd, er en høstingsverdig ressurs og at høstinga har aksept i befolkninga. Sammen med skadefelling og ønsket om å gå bredt ut i høringa, medførte at Miljødirektoratet valgte å ta med jakt på artene i høringa.

Nye jakttider i løpet av året

– Vi har hatt jakt på grå- og rødvingetrost i lang tid uten negative reaksjoner. Bestandsstørrelsa gjorde det naturlig å vurdere måltrost og svarttrost på linje med disse. Motstanden er et vesentlig hensyn når vi konkluderer med å ikke åpne for jakttid på disse artene. Høringa er en del av den demokratiske prosessen som gir oss verdifulle innspill, både faglig og om folkets rettsoppfatning, sier Hambro til Miljødirektoratets nettsider.

Miljødirektoratet fastsetter resten av nye jakttidene for alle jaktbare arter i løpet av året. Jakttidene vil gjelde fra 1. april 2017 til 31. mars 2022.

 

Reklame