Unik miljøsatsing i Horten

Nye Horten videregående skole åpner først i 2019, men har allerede etablert seg som et pioneerprosjekt innen klima, energi og miljø. Går det som denne gjengen håper, får prosjektet tilført midler til ytterligere miljøtiltak.

01 Prosjektgruppen

Norges første plusshus-skole skal stå ferdig til skolestart høsten 2019. De første spadetakene tas i løpet av våren, og prosjektgruppen opplever stor interesse for prosjektet.

 

– Nye Horten vgs er et unikt miljøprosjekt. Også sett i forhold til økonomi og anskaffelse finnes det få sammenlignbare prosjekter i Norge. Dette merkes på interessen fra myndigheter, eiendomsutviklere og andre. Det medfører at vi allerede har begynt å planlegge for å håndtere strømmen av interessenter som ønsker å se, lære og oppleve deler av prosjektet, sier prosjektleder Helen Rany Olsen.

 

Skolen får den høyeste miljøklassifiseringen i Norge – Breeam Nor Outstanding* – med bakgrunn i innovativ teknologi, materialbruk og gjennomtenkte helhetlige miljøvalg.  I tillegg får bygget et av Norges største solcellenergianlegg med en energiproduksjon på ca 500.000 kWh/år. Samlet gir dette en reduksjon av CO2-utslipp på 43 prosent i forhold til referansebygg og status som Norges første Plusshus-skole. Bygget vil produsere mer energi enn det forbruker i løpet av ett år.

 

Eiendomsseksjonen i Vestfold fylkeskommune (VFK) har søkt om midler fra KlimaSats i regi av miljødirektoratet for til sammen 600 000 kroner til ytterlige klima- og miljøtiltak.

 

Kunnskapssenter for miljø

Det søkes om 230 000 kroner i tilskudd til forprosjekt for et mulig permanent kunnskapssenter. Senteret tar utgangspunkt i den innovative anskaffelsesprosessen og de gode energi-, klima- og miljøløsningene som er utviklet i prosjektet. Et slikt senter skal kunne ivareta behovet for informasjon om dette prosjektet og fremtidige, innovative og grønne byggeprosjekter i Vestfold.

 

– Prosjektet har betydelig potensial for spredningseffekt og jeg har stor tro på et nytt kunnskapssenter for klima-, energi- og miljøløsninger. På denne måten bidrar prosjektet nye Horten videregående skole til kunnskapsdeling som kan føre til rimelige, miljøvennlige og innovative løsninger for offentlige og private aktører innenfor byggebransjen, sier Olsen.

 

Ved eventuell tildeling av midler vil forprosjektet kunne starte i midten av 2017 og avsluttes i januar 2018. Gjennomføringen av hovedprosjektet for et kunnskapssenter avhenger av utfallet av ny KlimaSats-søknad i 2018.

 

Fossilfri byggeplass

Vestfold fylkeskommune og Veidekke Entreprenør AS ønsker også å øke miljøambisjonen ved å etablere fossilfri byggeplass. For å klare dette må store deler av maskinparken og bygg‐tørkingen foregå utslippsfritt. Her søkes det om 375 000 kroner i tilskudd.

 

– Gevinsten ved å redusere klimagassutslipp ved anleggsdrift er betydelig. CO2‐utslippene kan reduseres med inntil 90 prosent, hydrokarbonutslipp (HC) kan reduseres inntil 30 prosent og NOx‐utslipp kan reduseres inntil 10 prosent ved bruk av biodiesel, sier Olsen.

 

Det er mulig å redusere klimagassutslippene ytterligere ved å bruke elektrisitet, biogass eller varme fra brønnparken, noe som vurderes underveis i byggefasen.

 

Vestfold fylkeskommune vil også være en pådriver for utprøving av fossilfrie og utslippsfrie anleggsmaskiner gjennom et samarbeid med Biogass Oslofjord og Leverandørutviklingsprogrammet (KS/NHO/DIFI). Det kan gjøre byggeplassen i Horten til et utprøvingssted for aktuelle maskiner og maskinleverandører. Ved å benytte en elektrisk hjullaster vil CO2-utslippet kunne reduseres med 32 tonn. Samlet utslippsreduksjon fra store maskiner vil kunne utgjøre 540 tonn CO2.

 

I tillegg til søknadene om KlimaSats-midler utreder Vestfold fylkeskommune muligheten for å søke Enova om midler i kategorien energieffektive nybygg for nye Horten vgs. Denne søknaden gjelder bygg med høye energiambisjoner ut over gjeldende forskrifter, og med innovative elementer som vesentlig bidrar til å redusere energibruken.

 

Samlokalisering og samarbeid

I dag er skolen lokalisert både i Skippergata og Bekkegata i Horten. Det nye bygget samler skolen under ett tak i Lystlunden Nord. Skolen dimensjoneres for 1.200 elever og den inneholder også en tannklinikk. Totalt bruttoareal er ca. 18 000 m2.

 

– Sett fra et skoleperspektiv ser vi veldig fram til å bli samlet under ett tak. Erfaringer fra andre nye skoler i VFK viser hvilken positiv effekt dette har hatt på skolens hovedresultater, sier rektor Gisle Birkeland.

 

Horten videregående skole er det siste prosjektet i en stor skolesatsing fra Vestfold fylkeskommune. Når nye Horten videregående skole er ferdig vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 milliarder kroner i bygg de siste 10 årene.

 

Ler mer om prosjektet på VFKs nettsider https://vfk.no/nyehortenvgs

 

 

*BREEAM er verdens eldste og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygninger. BREEAM er en uavhengig standard for å utøve beste praksis i forhold til bærekraftig design, og er samtidig en målestokk for en bygnings miljøytelse. Som del av BREEAM skal det gjøres livssyklusanalyser (LCA) som ender opp i et regnestykke på livssykluskostnader (LCC).

Reklame