Fare for takras….. Se opp!

Istapper

Når istapper som dette raser, kan det gjøre stor skade på forbipasserende. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Det er meldt væromslag, og det lønner seg å se opp. Det er overhengende fare for takras.

Mildere vær gir bevegelse i snø og is på tak. Det drypper litt, fryser til, sklir litt, og så kommer takraset.

– Det hviler et særlig ansvar på gård- og huseiere om å bidra til trygg og fremkommelig ferdsel ved eiendommen. Men vi må alle være ekstra årvåkne når vi ferdes ute nå, sier Heidi Tofterå Slettemoen, som er kommunikasjonssjef i Frende Forsikring.

Selv om huseierne plikter å fjerne snø og istapper fra takene, er det ikke sikkert det blir gjort med en gang.

– Aller først har huseier plikt til å sette opp varslingsskilt, det politivedtektene kaller en avviser, forteller Arnstein Heimset, juridisk senior oppgjørskonsulent i Frende. Hvis du som huseier ikke setter opp skilt, vanker det bøter.

Alvorlig skade på fotgjenger
– En bot på opptil 5000 kroner er likevel ingenting mot erstatningen du kan måtte betale for skader på fotgjengere eller biler, hvis du ikke følger vedtektene, sier han.

Småskader på biler og ting som står ute er ikke uvanlig. En knust rute, en bulk i tak eller panser.

– Det er heldigvis sjelden vi hører om personskade, men det hender. De mest tragiske jeg har hørt om er to tilfeller hvor 30-40 kilo tunge isblokker har rast og truffet forbipasserende i hodet, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Huseiernes ansvar å sikre
I følge politivedtekter rundt omkring i landet er huseiere ansvarlige for at bygninger og grunn mot offentlig sted vedlikeholdes slik at ingen kommer til skade.

– Er du huseier eller næringsdrivende er du forpliktet til å rydde veier og fortau for snø og is, samt fjerne snø fra tak for å unngå takras. Har snøen rast ned likevel, skal du fjerne den så snart som mulig. Du skal også sette opp varsel på steder hvor det er klart at det er fare for snøras, og fjerne dem når faren er over, senest innen sju dager, sier juristen i Frende.

Skulle uhellet være ute, er det en fordel om huseier, gårdeier, styret i boligselskap eller sameie kan dokumentere at de har vært i kontakt med et firma som kan fjerne isen.

Krav om å forebygge skade
– Huseieren har plikt til å sikre bygning og utearealer på en forsvarlig måte, men man kan ikke kreve at han skal stå klar med snøskuffe og sand hele døgnet, sier Heimset.

– Huseier skal gjøre det man med rimelighet kan forvente av en huseier for å forebygge skade. Hvis det snør om natten, er det som hovedregel tilstrekkelig at han fjerner snø og strør veien så snart som mulig, og senest i løpet av neste dag.

Hvis huseierne ikke overholder de vedlikeholdspliktene som er pålagt i politivedtektene, kan politiet ilegge gebyr og få jobben utført på huseierens regning.

– I alvorlige tilfeller kan huseieren bli straffet etter politiloven eller enda strengere straffebestemmelser, sier Arnstein Heimset.

Det er sjelden brudd på politivedtektene medfører straff, men en huseier kan likevel ilegges ansvar hvis du faller og slår deg på glattisen, eller hvis du får bilen skadet av et takras.

Kan måtte betale erstatning
– Huseieren kan bli pålagt ansvar etter vanlige erstatningsregler. Da vil han bli forpliktet til å dekke skadelidtes økonomiske tap i forbindelse med skaden, sier Heimset.

Har du opplevd en skade har du bare rett til å kreve erstatning hvis huseieren kan bebreides for ulykken, han må ha utvist uaktsomhet.

– Årsaken til skaden må være at den som eier bygningen ikke har oppfylt sin plikt til å fjerne snø og is, eller ikke har strødd tilstrekkelig, opplyser han.

Rettspraksis har en del eksempler på at huseiere har blitt pålagt erstatningsansvar etter at noen har skadet seg på glatte fortau eller fått takras i hodet.

– Så lenge du har en forsikring på bygget, så vil du også ha en ansvarsdekning som omfatter det rettslige erstatningsansvaret du kan pådra deg som huseier, for skade på annens person eller ting. Men du kan ikke bare lene deg på en forsikring og tro at du ikke trenger å gjøre noe som helst, sier Arnstein Heimset i Frende.

 

 

Er du huseier? Ikke havn på glattisen!

  • Sett opp varslingsskilt når det er fare for takras
  • Måk snø fra veier og fortau før det fryser på
  • Strø veier og fortau du har ansvar for
  • Har det rast fra taket allerede må du fjerne det fra vei/fortau
  • Fjern snø fra taket for å unngå takras
  • Tenk på egen sikkerhet på taket, vurder gjerne seriøse vaktmestertjenester
  • Jobben skal gjøres innen rimelig tid, senest dagen etter snøfall
Reklame