Det stormer rundt Larvik Havn KF (LH).

Logo Bedre Larvik

Av Erik A. Sørensen, Gruppeleder BedreLarvik

Har Larvik Havn KF kontroll?
Det stormer rundt Larvik Havn KF (LH). Krav i tidligere reguleringsplan er ikke etterkommet, det er inngått kontrakter i titalls millioner klasse for utvikling av Sika tomta og igangsatt arbeider lenge før alle tillatelser og dispensasjoner er på plass. I disse dager skal det også inngåes en ny kontrakt om drift av eksisterende container havn for 300 mill. kr. Kan Larvik kommune (les: innbyggerne) som eier havna føle seg trygge på at interessene er ivaretatt på absolutt best mulig måte? Vi i BedreLarvik er bekymret og ba kontrollutvalget den 14.02.2018 (ekstern lenke) om å gjøre en vurdering. (I ØP har vi lært at det i etterkant også har kommet ytterligere to henvendelser til Kontrollutvalget om det samme.)

 

Konsekvenser for styret?
Det kan synes som om LH’s styre på ni medlemmer, hvorav åtte er politikere, har surra det til ganske godt for havna nå. Hvordan kan det i det hele tatt skje at garvede poltikere i LH’s styre kan gi klarsignal til å inngå kontrakter og igangsette arbeider på Sika tomta, lenge før alle tillatelser og dispensasjoner fra kommunen er på plass? Er LH i tillegg hevet over «hvermannsen» mht. å etterleve reguleringsplaner og igangsettelse av tiltak før alt er på plass? Hvilke konsekvenser kan dette få for styret?

Ta den tid dette trenger – vi mener rådmannens forslag er godt!
Alle ønsker vi flere arbeidsplasser og aktivitet i vår nye kommune, men selv i et «grønt skifte», skal ikke noen få arbeidsplasser på Sika tomta trumfe langt flere nålevende innbyggeres ubehag med mulig opplevelse av mye mer støy i boligområdet, langt mer forurensning og økt trafikk belastning med til tider lange køer på kanskje opp til 10-15 minutter ved planovergang.Rådmannen hadde et meget godt hovedforslag til kommunestyret den 14.02.2018; Roe det hele ned, gjøre grundige undersøkelser, analyser og informasjonsinnhenting og se det hele i et langt større perspektiv, for så å konkludere i løpet av 2019. Saken ble som kjent utsatt i kommunestyret, men kanskje kan kommunestyret anerkjenne- og samle seg om vår nye kommunalsjefs meget gode råd og forslag ved neste behandling? Det er lov å håpe.

Er ulempene med container terminal for jernbane langt større en fordelene?
BedreLarvik flagget tidlig at vi var i mot utvikling av Sika tomta som container terminal, fordi vi mener med den informasjonen som hittil og nå foreligger, at ulempene for de som bor og virker i nærområdet er langt større enn fordelene. Rådmannens forslag om å konkludere i løpet av 2019, kan vi støtte. Da har folkevalgte og innbyggere og alle i nærmiljøet til Sika tomta fått et langt bedre beslutningsgrunnlag. Hastverk er som kjent lastverk, så la oss fatte den beste og riktigste beslutningen etter grundig overveielse. En beslutning som vil få stor betydning for Larvik kommunes innbyggere som lever nå, som kommende generasjoner.

Siste:  NRK melder i dag at Intercity satsingen vil bli utsatt med flere år. Det er viktig info. Ikke minst med tanke på innbyggere på Torstrand, Flatstrand og omkringliggende områder, samt leilighetskjøpere og gjester i bl.a. «Grand Kvartalet» som kan belage seg på godstog «spotting» og støy m.m de neste 20-30 årene… Klikk her på hvordan det kan bli.

Reklame