BedreLarvik foreslo tiltak for at Larvik kommune ikke skal drukne i gjeld!

BedreLarvik foreslo tiltak for bedre økonomi i Larvik! Larvik Ap avviste tiltak nå og skyver utfordringene over på andre?

Bedre Larvik 1

BedreLarvik fremmet og stemte i kommunestyremøte 4.4.18 for at det vedtas en handlingsregel for på sikt å avverge at Larvik kommune igjen kan bli en ROBEK kommune pga. låneopptak og høyere renter. I tillegg foreslo vi at det nedsettes en arbeidsgruppe med en representant fra hvert parti som skulle jobbe frem forslag for bedring av Larvik kommunes økonomi i fremtiden. Men Larvik Ap stemte i mot både handlingsregelen nå og forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe. Ønsker Larvik Ap å stikke kjepper i hjulene for de av oss som overtar etter dem i kommunevalget neste høst, ved å låne til «langt over pipa?»

Larvik kommune skal de neste 4 årene øke gjelda med over en halv million (500.000,-) kroner HVER ENESTE DAG! Samlet gjeld vil da være 4,4 mrd. kroner (se plansje under). Dette er riktignok inkludert VAR (Vann/Avløp/Renovasjon) investeringer/gjeld, som kommunens innbyggere må betale gjennom kommunale avgifter. Men dette vil høyst sannsynlig også medføre økning i kommunale avgifter for alle innbygger med boliger som hytter…

BedreLarvik mener kommunen må endre kurs og kultur nå, og ta på langt større alvor mulig renteoppgang og kommunens økonomiske utfordringer og situasjon, slik rådmannen også tar sterkt til orde for! Investeringer som ikke gir store fremtidige innsparinger, avkastning eller store samfunnsmessige virkninger og effekt for kommunen som en helhet, må revurderes. Vi kan ikke låne og låne helt til vi står i fare for å «drukne» i gjeld og renter, og ROBEK/offentlig administrasjon er det neste.

Alle ønsker vi høy service og bla. gode tjenester innenfor helse, skole og eldreomsorg, samtidig med at de svakeste i blant oss blir godt ivaretatt. Med ukloke investeringer og mulig renteoppgang risikerer vi å utfordre nettopp kvaliteten på primære og lovpålagte tjenester. BedreLarvik vil jobbe for et bedre Larvik også økonomisk. Vi vil jobbe for at økonomi kommer langt høyere opp på dagsorden i politiske organ. Vi mener enda- mer bevisstgjøring, kontinuerlig fokus og kunnskap også blant folkevalgte, er viktig for at vi sammen kan styre mot en forbedring av kommunens økonomi.

Nedenfor en oppstilling på vedtatt låneopptak og gjeldsutvikling de neste 4 årene.

Handlingsregel med vedtatt gjeldsgrad (formannskapsvedtak – ikke kommunestyret pga. Ap nei) på sikt med 75%. 75% målet ligger svært langt inn i fremtiden!

Bedre Larvik 2

Detaljert investeringsbudsjett med gjeldsutvikling de neste 4 år her:

Bedre Larvik 3

Vi ønsker at Larvik kommune i fremtiden skal være en solid kommune. Grep for forbedring av kommunens økonomi, blir garantert er tema som kommer til å få høy oppmerksomhet og betydning før og etter valget neste høst! Løfter forplikter!

Reklame