Økologisk Norge nominert til Nordisk Råds miljøpris 2020

Økologisk Norge er, sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner, nominert til Nordisk Råds  miljøpris 2020 for arbeidet med å styrke biologisk mangfold i Norden.

Økologisk. Foto: Jan E. Thorstein

Den 8.september ble det kjent at Økologisk Norge, sammen med sine søsterorganisasjoner Ekologiska Lantbrukarna i Sverige, The Finnish Organic Association, Ekologiska Odlarna Åland og Økologisk Landsforening Danmark, er nominert til Nordisk Råds miljøpris i 2020 for sitt arbeid med å styrke og bevare et sterkt truet biologisk mangfold i og rundt jordbrukslandskap over hele Norden.

– Økologisk landbruk både beskytter og styrker det biologiske mangfoldet. Denne nominasjonen er en anerkjennelse og en viktig drahjelp i vårt arbeid med å verne om biodiversitet i Norden, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

Inspirerer til videre arbeid

Nordisk Råd peker gjennom nominasjonen på Økologisk Norges arbeid med å synliggjøre og styrke det biologiske mangfoldet i hele kretsløpet på norske gårder. Kampanjen Spør og spis opp fra 2019 og konferansen Landbrukets Økologikongress, der jordas biologiske mangfold var hovedtema, trekkes blant annet frem.

– Landbrukets Økologikongress i år var viktig for å synliggjøre den avgjørende rollen biologisk mangfold i jord har. Denne kunnskapen er helt avgjørende for å løse miljø- og klimaproblemene vi står overfor, forteller Solberg.

Han mener det er svært gledelig at alle de nordiske øko-organisasjonene nå løftes fram.

– Nominasjonen vil både inspirerer til videre arbeid og kan bidra til et tettere samarbeid og idéutveksling mellom de nordiske organisasjonene. Dette kan åpne for nye muligheter for å intensivere og styrke vårt arbeid med biologisk mangfold, sier han.

Fremmer biologisk mangfold i Norden

– De nordiske, økologiske organisasjonene jobber aktivt med det overordnede målet å skape en langsiktig og bærekraftig matproduksjon i Norden. Sentralt i dette arbeidet står vern og styrking av biologisk mangfold i jordbrukslandskap, skriver Nordisk Råd om nominasjonen. 

Rådet påpeker at organisasjonenes arbeid er viktig, fordi biologisk mangfold knyttet til landbruk i dag er sterkt truet over hele Norden. Dette skyldes i hovedsak et altfor ensidig dyrket landskap, manglende vedlikehold av enger og beiter og den problematiske bruken av kjemiske plantevernmidler.

– Med vekstskifte og samdyrking skaper økologiske bønder plass til habitater for både mangfold og matproduksjon. Økologisk landbruk bygger fruktbar og motstandsdyktig jord, slik at matproduksjonen øker i takt med et økende biologisk mangfold, skriver Nordisk Råd.

De peker på at det i økologisk jordbruk er litt over 30 prosent flere arter av planter, insekter og dyr sammenlignet med konvensjonell dyrking (Tuck et al 2014). Når det gjelder planter og pollinatorer viser studier opptil 50 prosent høyere mangfold på økologiske gårder, sammenlignet med tilsvarende gårder i konvensjonell drift.

– Økologiske bønder beskytter derfor ikke bare biologisk mangfold – de skaper det, skriver Rådet.

Reklame