De nye tunellene til firefelts E18 forbi Larvik er godt i gang…..

Det bygges to lange tunneler på den nye E18 i Larvik mellom Bommestad og Sky, Larvikstunnelen og Martineåsen tunnel. Begge tunnelene består av adskilte tunnelløp med to kjørefelt i hver retning.

Larvikstunnelen blir ca 2800 meter lang, hvorav 310 meter er en betongtunnel som tildekkes med masser ved Bøkeskogen. Martineåsen tunnel, på vestsiden av Farrisbrua, er en 1280 meter lang fjelltunnel.

Tverrslaget, ca 600 meter inn fra Vestmarkaveien er kommet til hovedtunnelløpene og entreprenøren er nå i gang med sprenging av løpene i begge retninger, mot Bommestad og mot Farriseidet. Arbeidet her er allerede kommet ca 100 meter i hver retning med begge løpene.

Lastebiler og dumpere frakter de utsprengte fjellmassene ut av tunnelen etter hver sprenging. Transport av masser fra Larviks-tunnelen vil bli på anleggsveg til deponier i Vestmarka og Hedrum pukkverk.

Massene fra Martineåsen tunnel som tas ut på Sky, transporteres via E18 og nytt kryss ved Vestmarkveien, og videre på anleggsveg til Hedrum pukkverk.

Transporten av de utsprengte massene går på en nybygd anleggsvei fra Vestmarkaveien inn til  Pukkverket. Foto: Reidar Nordkveldemoen ®

Transporten av de utsprengte massene går på en nybygd anleggsvei fra Vestmarkaveien inn til Pukkverket.
Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

 

Reklame