Statens vegvesen, framdriften Larviks-tunnelen

Her er to illustrasjoner som viser fremdriften i Larvikstunnelen, fra Haga til Farriskilen. Vi har passert 1 km i hvert løp av den 2500 meter lange tunnelen. Det sprenges som kjent innefra tunnelen i begge retninger. Og det sprenges sydover fra Haga. Noen steder støter man på dårlig fjell og slepper, og da må entreprenøren…

Undersøker årsaker til kvikkleireskred ved Skjeggestadbrua

Konsekvensene av skredet ved Skjeggestadbruen ble svært store for verdier og fremkommelighet. En undersøkelsesgruppe, ledet av NVE, ser nå nærmere på den tekniske årsaken til at kvikkleireskredet kunne oppstå. Rapport ventes innen begynnelsen av mai. NVE leder arbeidsgruppen som har som mål å avklare årsaker til skredhendelsen, og medvirke til avklaring på hvordan slike hendelser kan forebygges.Statens vegvesen…

Nye E18 er i rute…

Store ting skjer både over og under bakken i forbindelse med den nye E18 forbi Larvik. Bildet viser det store anleggsområdet ved Bøkeskogen og Kilen hvor veien kommer ut fra tunnellen og over på den nye Farrisbrus og videre inn i tunnellen i Martineåsen.

12. januar starter bompengeinnkrevingen på nye E18 i Vestfold

Oppstart av bompengeinnkreving og endring av bompengetakster Mandag 12. januar 2015 kl. 1200 starter bompengeinnkreving på den nye firefelts motorvegen fra Gulli til Langåker i Vestfold. Samtidig endres satsene for de andre bomstasjonene på E18 i Vestfold.[12.12.2014] Med grunnlag i vedtak hos Statens vegvesen og i henhold til Stortingets vedtak i Prop. 56 S (2010–2011),…

De nye tunellene til firefelts E18 forbi Larvik er godt i gang…..

Det bygges to lange tunneler på den nye E18 i Larvik mellom Bommestad og Sky, Larvikstunnelen og Martineåsen tunnel. Begge tunnelene består av adskilte tunnelløp med to kjørefelt i hver retning. Larvikstunnelen blir ca 2800 meter lang, hvorav 310 meter er en betongtunnel som tildekkes med masser ved Bøkeskogen. Martineåsen tunnel, på vestsiden av Farrisbrua,…