Hvor galt skal det bli?

Stormen Nina traff Vestlandskysten sist helg. Den var godt varslet av meteorologene, likevel medførte uværet rømminger fra minst fem ulike oppdrettsanlegg. Tusenvis av oppdrettslaks er på rømmen og utgjør en trussel mot de ville laksebestandene. Espen Søilen, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) krever at regjeringen straks tar tak og rydder opp i den uholdbare situasjonen.
LAKS. Foto. NJFF

LAKS. Foto. NJFF

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning anser rømming av oppdrettsfisksom en av de viktigste utfordringene for de ville laksefiskbestandene. Rømt oppdrettsfisk utgjør en genetisk trussel mot de ville laksebestandene ved at de kan blande seg med den ville fisken under gytingen om høsten. Hver elv har opprinnelig sin laksestamme som er tilpasset elvens karakter gjennom en naturlig evolusjon siden sist istid. Oppdrettsfisk er avlet på hurtig vekst og har dårligere overlevelse i naturen. Blanding av gener kan derfor ramme den ville fisken hardt. I tillegg kan rømt oppdrettsfisk være bærer av sykdommer og parasitter som også potensielt utgjør en trussel for de ville laksefiskbestandene.

Rømmingene vi nå ser skjer på tross av at fiskeridirektoratet så sent som i forrige uke, før stormen, gikk ut i media og hevdet at dagens sjøanlegg skulle tåle orkan styrke. Status etter at Nina har forlatt oss viser at så ikke er tilfelle. Det har rømt både laks og regnbueørret fra de berørte anleggene. Det vil imidlertid bli vanskelig å få frivillige fjordfiskere og sportsfiskere til å delta i gjenfangsten denne gangen. Årsaken er at regnbueørreten som har rømt ikke kan spises da den var under medisinering, og fiskeridirektoratet har gått ut med kostholdsråd mot å konsumere denne fisken.

Løsningene finnes
Søilen mener at mange av rømmingene vi ser i dag kunne vært unngått ved bruk av lukkede anlegg i sjøen.
– Disse anleggene kan plasseres på mer skjermede lokaliteter enn dagens åpne merder, og vil være mindre utsatt ved uvær. Flere av rømmingene vi har sett etter Nina skyldes for øvrig skader på nøtene. Veggene på lukket anlegg vil derimot være av mer solid materiale som glassfiber eller betong, slik at denne rømmingsårsaken sannsynligvis blir redusert. NJFF ønsker derfor at oppdrettsnæringen i løpet av få år fases over i ny, lukket teknologi. Lukkede anlegg vil også gjøre det lettere å få bukt med et av næringens andre store miljøproblemer, lakselusa.

NJFF krever at regjeringen ved Kyst- og fiskeriminister Elisabeth Aspaker iverksetter tiltak for å bringe næringen over mot en ny og rømningssikker drift. I tillegg bør man sørge for merking av all oppdrettsfisk slik at kilden raskt kan spores, uønsket oppdrettsfisk i elvene raskt kan lukes ut, og forurenser kan stilles til ansvar for eventuelle lovbrudd knyttet til rømmingene.

Reklame