Ber om større jaktkvote på ulv

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber om at det åpnes for uttak av flere ulv under årets ulvejakt, med henvisning til Rovdatas foreløpige statusrapport som viser at det nå er rekordmange ulv i Norge. – Nå er det viktig at forvaltningen viser evne til smidighet og handlekraft, sier generalsekretær Espen Søilen.

Ulv_D2X_2945_red_700

Ulv. Foto: Jan E. Thorstein

NJFF påpeker i et brev til Klima- og Miljødepartementet at statusrapporten fra Rovdata gir grunn til å anta at en vil ligge vesentlig over bestandsmålet når endelig rapport legges fram 1. juni.  Den foreløpige statusrapporten slår fast at ulvebestanden er i vekst, og antyder at det kan ligge an til å dokumentere seks helnorske ynglinger. Tar en med grenseulvene, ulverevir med valper i Norge og over riksgrensen, er det totalt 9 til 11 ynglinger.Gjeldende bestandsmål er på tre helnorske årlige ynglinger innenfor ulvesonen.

Osdalsflokken bør tas ut

NJFF ber i brevet om at departementet vurderer å utvide fellingskvotene for lisensfellingen som pågår nå. Tette bestander av ulv er en utfordring for bruk av løshund til jakt. Uttak av ulv nå vil i praksis være et forebyggende tiltak inn mot jakta. Osdalsflokken, som i all hovedsak har sitt leveområde utenfor ulvesonen, bør kunne tas ut uten at det påvirker oppnåelsen av bestandsmålet. Erfaringene viser at uttak av ulv med hjelp av ordinære jegere er en effektiv forvaltning. Alternativet kan bli skadefellinger i barmarksperioden, noe som erfaringsmessig er krevende.

NJFF mener at det nå burde ha vært åpnet for noe lisensfelling også innenfor ulvesonen, men innser at dette er vanskelig å få til all den tid jakttiden innenfor ulvesonen er begrenset til tidsrommet 01.01 – 15.02.
– På sikt bør det derfor være lik jakttid innenfor og utenfor ulvesonen, påpeker Søilen.

Eksplosiv vekst i den skandinaviske ulvebestanden

I følge Rovdata, som har ansvaret for å overvåke utviklingen i den norske ulvebestanden, har det vært en sterk vekst i den skandinaviske bestanden av ulv. Vedlagt følger en oversikt som viser veksten både i antall individer av ulv, samt revirmarkerende par og flokker. Veksten har vært særlig sterk de siste årene. Veksten vil ventelig fortsette og utfordringene med holde en presis forvaltning mot Stortingets bestandsmål vil derfor øke.
– I det bildet er det svært viktig at man ikke havner på bakfot i forvaltningen, men viser evne til smidighet og handlekraft, avslutter Espen Søilen.

Reklame