Dette betyr statsbudsjettet for Vestfold

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet. E18
  890 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad–Sky, Larvik kommune. Av dette er 350 millioner kroner statlige midler, mens 540 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  Strekningen bygges som firefelts vei, og omfatter en bru og to tunneler. Det gjennomføres en betydelig ombygging av lokalveisystemet, inkludert ombygging av dagens E18 til gang- og sykkelvei mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal.
  Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 til sammenhengende firefelts vei gjennom Vestfold, og det har en kostnadsramme på drøyt 5,4 milliarder kroner. Anleggsarbeidene startet i januar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.
 • Det settes av 70 millioner kroner til refusjon for prosjektet E18 Gulli-Langåkeri Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommune. Anleggsarbeidene startet i 2011, og strekningen ble åpnet for trafikk i 2014. Prosjektet omfattet utviding av dagens tofelts vei til firefelts vei.
 • Det settes av midler til restfinansiering av arbeidene på Skjeggestad bru i Holmestrand kommune på E18 i Vestfold etter kvikkleireskredet i februar 2015.
 • Det settes også av midler til videreføring av arbeidene i seks tunneler på E18 i Nordre Vestfold (Hanekleiva, Løken, Hillestad, Bringåker, Botne og Brekke i Sande, Holmestrand og Re kommuner).
 • Tiltak på riksvei 19: 
  Det legges til grunn midler til å fullføre byggingen av gang- og sykkelvei på strekningen Midgard–Jernbanegata i Horten kommune.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Vestfold i 2017 blir med dette 112,9 millioner kroner og rentekompensasjon på 6,1 millioner kroner.
 • InterCity-utbygging, Vestfoldbanen 
  Det foreslås 359 millioner kroner til ferdigstilling av prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen. Midlene i 2017 skal blant annet brukes til å planlegge de avsluttende arbeidene med kollektivterminalen, samt arbeid med tilbakeføring av nedlagt bane i tråd med reguleringsbestemmelsene. Prosjektet omfatter dobbeltspor mellom Holm og Nykirke hvorav deler i tunnel. Nye Holmestrand stasjon bygges i fjellet med heis opp til Holmestrandplatået. Stasjonen får to spor til plattform og to gjennomgående spor som er dimensjonert for hastighet inntil 250 km/t. Anleggsarbeidet startet i 2010, og det nye dobbeltsporet planlegges satt i drift i desember 2016. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 6,6 mrd. kroner.
 • Det foreslås 564 mill. kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Dobbeltsporet på den 22,8 kilometer lange strekningen omfatter blant annet sju tunneler og ti bruer, og er dimensjonert for 250 km/t. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12–16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.
 • Planlegging av InterCity-prosjekter
  Det er satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert Vestfoldbanen. I 2017 prioriteres blant annet arbeid med detalj- og reguleringsplan for strekningen Nykirke-Barkåker. Det planlegges videre for Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien. Det planlegges også nytt hensettingsanlegg på Vestfoldbanen sør for Tønsberg.
 • Vestfoldbanen
  Det foreslås 2 mill. kroner til sluttoppgjør for ombygging av Sem stasjonutenfor Tønsberg. Prosjektet har omfattet bytte av sporveksler samt sporarbeider og oppgradering av anlegg på stasjonen. Hensikten er å legge til rette for at Intercitytogene på Vestfoldbanen skal kunne krysse hverandre på Sem stasjon etter at dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke er åpnet. Tiltakene på Sem stasjon gjør det også mulig å ta ut ruteplangevinster i årene framover. Arbeidene på stasjonen skal være ferdig i løpet av 2016, og kun sluttoppgjør gjenstår i 2017.
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Om lag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Vestfold kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 650 sjøfolk i Vestfold omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen styrker forskning på marine økosystemer og rent hav, inkludert 600 000 kroner til pilotprosjekt for bevaring av kysttorsk i Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til statlig støtte til opprydding i gamle forurensninger i sjøbunn, vann og grunn med ca. 100 millioner kroner. Økningen vil sikre nødvendig videreføring i 2017 av oppryddingen i Puddefjorden i Bergen og i Sandefjord.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Tønsberg.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Vestfold vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Ramnes i Re kommune.
 • Regjeringen planlegger å bruke tre millioner kroner i 2017 til forberedelser for miljøsanering av Horten indre havn.
 • Resterende virksomhet for Luftforsvarets avdeling på Mågerø planlegges flyttet.
 • Vestfold fylkeskommune er foreslått 8 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (1 million kroner).
Reklame