Stopp rovdyras herjinger!

 

Rovdyrbestanden er ute av kontroll, og gir sterkere press på beitenæringa i stadig nye områder. Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet.

Ulv_D2X_2945_red_700

Ulv. Foto. Jan E. Thorstein

Årets beitesesong har nettopp starta, men allerede er dyrelidelsene og de menneskelige påkjenningene enorme. Friske dyr sluppet på beite, blir funnet igjen som kadavre eller må avlives etter ulvens herjinger. Vi har bare sett starten på en blodig sommer. Så lenge ulvebestanden ikke forvaltes i tråd med Stortingets vedtatte politikk, vil dette eskalere. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at ulvepolitikken blir fulgt opp med handling, og at den norske ulvebestanden blir regulert ned til det bestandsmålet som er satt.
Rovdyrforliket sier at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur. Årsmøtet krever at rovdyrforliket følges opp. Utmarka kan kun nyttes til matproduksjon gjennom beiting. Beitebruken er nærmest utradert i rovdyrprioriterte områder. Rovdyra flytter seg etter beitedyra, og inn i de beiteprioriterte områdene som nå opplever store skader. Rovdyrangrepa skaper uro og utrygghet i lokalsamfunn, og tar fra oss muligheten til å produsere mat på utmarksressurser.
Bestandsmålet kan ikke bare fungere som et minimumsmål, men må også være et maksimumstall. Bare gjennom kontroll med antall rovdyr, kan vi sikre ei levedyktig beitenæring over hele landet. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at potensielle skadedyr blir tatt ut før beitesesongen

Uttalelse fra årsmøtet i Norges Bondelag, vedtatt 15. juni 2017

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Reklame