Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

Ulvdrepte sauer

Ulven påfører beitedyra store skader. Bildet viser sau drept av ulv.

– Det er ikke holdbart at en forvaltningsfeil skal utsette beitedyra for store lidelser og bøndene for store tap, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag. – Vi forventer at Helgesen kommer raskt ut og bekrefter at departementet vil fatte et lovlig vedtak, legger han til.

– En stans i ulvejakta er alvorlig for beitedyra og for de som allerede lever med ulven tett innpå seg. Uten jakt for å holde antall ulv nær bestandsmålet vedtatt av Stortinget, vil ulven være en trussel for beitedyr i hele Sør-Norge, sier Frogner.

Begrunnelsen i kjennelsen fra Oslo tingrett er at Klima- og miljødepartementets vedtak om uttak av ulv ikke er begrunnet godt nok. Det foreligger saksbehandlingsfeil i departementet og feil rettsanvendelse. Den midlertidige forføyningen kan oppheves dersom staten, ved Klima- og miljødepartementet fatter et gyldig vedtak.

– På bakgrunn av rettens vedtak, må KLD skrive et nytt, holdbart vedtak umiddelbart. De må fylle de kravene til begrunnelse som retten har etterlyst i avgjørelsen, og det kan gjøres raskt, sier Frogner. Nok en gang har vi derfor havnet i en situasjon hvor Stortingets ulveforlik ikke blir fulgt opp.

WWF har saksøkt den norske staten ved Klima- og miljødepartementet og krever ny norsk ulveforvaltning. Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning. I dag kom dommen som stanser ulvejakta utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark. Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har vært partshjelp for staten i rettssaken.

Reklame