Lever farlig i fjøset

Mange bønder tar farlige sjanser når de arbeider med dyr, viser ny undersøkelse. Bedre rutiner kan redusere ulykkestallene betydelig, mener landbrukseksperter.

Fjøset

FARLIG ARBEID: Fagrådene for å begrense egen risiko i håndteringen av dyra på gården blir i mange tilfeller ikke fulgt, viser en ny undersøkelse blant norske bønder. (Foto: Colourbox)

Det er svært vanlig at bøndene gjør jobben alene når dyr skal flyttes, viser undersøkelsen, som er utført av Agri analyse for Landbruksforsikring.

Om lag en tredjedel svarer at de som regel eller alltid flytter dyr alene. 36 prosent oppgir at det skjer noen ganger. De øvrige svarer at det aldri forekommer, eller at spørsmålet ikke er aktuelt for dem.

– Utfordringen for mange bønder er jo nettopp at de jobber alene på gården. Da er det ikke så enkelt å følge sikkerhetsrådene om å være flere ved flytting av dyr, sier Aksel Fiskaa, rådgiver i Landbruksforsikring.

Han håper allikevel at flere vil finne praktiske løsninger som gir bedre sikkerhet, ved for eksempel å legge flyttingen til tidspunkter da familiemedlemmer eller andre kan hjelpe til.

Varierende sikkerhet

I undersøkelsen er bøndene også spurt om de bruker fysisk skille ved flytting av dyr.

Snaut fire av ti svarer at de alltid eller som regel er påpasselige med dette, mens 26 prosent sørger for slik sikkerhet noen ganger. De øvrige svarer aldri, eller at temaet ikke er aktuelt for dem.

– Her vil det nok spille en stor rolle om fjøset er nytt eller gammelt, eller eventuelt modernisert i nyere tid. I moderne fjøs går dyra gjerne sammen i større binger eller arealer, og er inndelt etter kategori og størrelse, sier Fiskaa.

Han mener det er viktig at bøndene sørger for å få på plass systemer for god dyreflyt når de moderniserer eller bygger nytt, og at dette vil redusere risikoen for ulykker betydelig.

– Nyere løsninger er i stor grad basert på en naturlig logistikk, der grupper av dyr er sammen i en avdeling, og ungdyr er gruppert etter alder og størrelse. Den innbyrdes plasseringen av avdelingene forenkler videre flytting, og dette kan ofte skje uten at bonden trenger å utsette seg for unødig fare.

Mange ulykker

28 prosent av ulykkene i landbruket skjer i forbindelse med arbeid med dyr, ifølge rapporten «Ikke en bonde å miste», som i 2015 oppsummerte resultatene fra et forskningsprosjekt om sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i landbruket. Norsk senter for bygdeforskning stod sentralt i prosjektet.

– De fleste ulykkene er knyttet til husdyrproduksjon, der flytting av dyr er blant de risikofylte arbeidsoppgaver som nevnes ofte, sier Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver i Bondelaget.

Storfe, og spesielt ku, er oftest involvert i ulykker med dyr. Selv om ulykker med mindre dyr skjer noe sjeldnere, kan disse volde stor smerte og skade ved for eksempel å bite, stange eller sparke.

– Å bli bevisst egen risiko rundt håndtering av dyr, kartlegge faresituasjoner samt gjøre tiltak for å redusere faren for ulykker, er en viktig del av HMS-arbeidet på gården. Det kan være lurt å innhente tips fra fagfolk. HMS-rådgiverne i Norsk Landbruksrådgivning har kompetanse på dette, og tilbyr både kurs og veiledning om temaet, sier Sikkeland.

Reklame