Nordmenn bruker mer legemidler enn noen gang …

I 2022 brukte befolkningen reseptpliktige legemidler for 31,8 milliarder kroner. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 1,6 legemiddeldoser hver dag. Legemiddelbruken økte med nesten tre prosent i fjor.

Legemidler Karusell_Baard Næss_Inkognito

Det viser tall Apotekforeningen har hentet inn fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Daglig hjelper apotekene 193 000 kunder, det vil si nesten 60 millioner apotekkunder i løpet av året. De fleste er pasienter som skal hente reseptpliktige legemidler eller medisinsk utstyr. Mange bruker også apotekene til å få annen helsehjelp. I 2022 ble det satt 220 000 influensavaksiner og 150 000 covid-vaksiner i apotekene.

Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol. Bruken av atorvastatin har økt med ni prosent i 2022. Blodproppforebyggende acetylsalisylsyre er nest mest brukt, mens kandesertan mot høyt blodtrykk er nummer tre. Deretter følger smerte- og febernedsettende paracetamol. Fire av de fem mest bruke legemidlene brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

Tabell: De ti mest brukte legemidlene i Norge i 2022 (DDD per innbygger*)https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmZjMTA3MjItYzc1MS00ZGY2LThiMDctOTI2ZTljZWVlMjk5IiwidCI6ImRkOGQ0ZmE1LTI0YzUtNDViNy05YjI5LTI1MjdjYTJlYWUxNCIsImMiOjl9

* DDD er en internasjonal måleenhet for antatt gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel bruk ved preparatets hovedindikasjon for voksne. DDD pr innbygger er et mål på hvor mange doser en innbygger hadde brukt i året, dersom hele befolkningen brukte dette legemiddelet, og gir et bilde på hvilke legemidler som brukes mest.

I gjennomsnitt brukte hver innbygger 581 doser reseptpliktige legemidler, som betyr 1,6 dose pr dag. Målt i definerte døgndoser (DDD) brukte hver person i snitt 2,6 prosent mer legemidler i 2022 enn året før. Vi bruker 27 prosent mer legemidler pr person enn for 10 år siden.

– En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60. Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken får vi, forklarer fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Bruker reseptlegemidler for 5 900 kroner hver

Apotekene solgt i 2022 legemidler for 35,3 milliarder kroner. Salget av reseptpliktige legemidler utgjorde 31,8 milliarder, som tilsvarer at hver innbygger i gjennomsnitt brukte reseptlegemidler for 5 867 kroner. Det er en økning på 5,4 prosent fra 2021.

Det er staten gjennom Folketrygden og sykehusene som betaler det meste av legemiddelutgiftene, med ca. 40 prosent hver. Bare 18 prosent av utgiftene betales av pasienten selv, som tilsvarer at den enkelte i gjennomsnitt betalte i overkant av 1 000 kroner for reseptlegemidlene sine i 2022.

– I Norge har vi et finansieringssystem som sikrer at den enkelte pasients legemiddelutgifter i stor grad dekkes av det offentlige, enten gjennom blåreseptordningen eller av sykehusene. For sykehusfinansierte legemidler er det som hovedregel ingen egenbetaling. Dette er ofte kostbare legemidler der det offentlige tar hele regningen, forklarer direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Thor-Arne Englund.

– Det har vært en ganske sterk vekst i legemiddelutgiftene de siste årene, som særlig har tre forklaringer. Forbruket har økt både som følge av at vi har blitt flere innbyggere og at det blir en større andel eldre. Introduksjon av nye, kostbare legemidler forklarer en den del av økningen. I tillegg har vi over flere år hatt en svak norsk krone. Når neste alle legemidler må importeres, blir prisen legemiddelfirmaene tar høyere enn om kronen var sterkere mot euro, sier Englund.

Av de ulike legemiddelgruppene (ATC 1. nivå), er det gruppe L – Antineoplastiske og immunmodulerende midler som har størst omsetning, med 7,4 milliarder kroner. Deretter følger gruppe N – Nervesystemetmed 5,6 milliarder. Disse to legemiddelgruppene står til sammen for ca nesten 40 prosent av all legemiddelomsetning målt i kroner. Selv om nesten en fjerdedel av alle legemidler som brukes i Norge er i gruppen C – Hjerte og kretsløp, står disse legemidlene bare for 6 prosent av kostandene.

___________________________________________________________________________

Fakta om apotek

  • Det er 1 046 apotek fordelt over hele landet. Det tilsvarer 5 200 innbygger pr apotek i Norge.
  • Mer enn 90 prosent av befolkningen bor i en kommune med minst ett apotek.
  • Omkring 8 000 helsepersonell i apotek hjelper og gir råd til kundene sine.
  • Apotekene nyter høyere tillit i befolkningen, med en tillitsskår på 79 av 100 poeng.
  • I 2022 utleverte apotekene 67 millioner pakninger reseptlegemiddel.
  • Høsten 2022 tok 220 000 innbyggere influensavaksinen i apotek. I 95 prosent av tilfellene var det apotekfarmasøyten som skrev resepten på vaksinen.
  • Apotekene spiller også en viktig rolle for å holde legemiddelutgiftene så lave som mulig. I 2022 sørget apotekene for utlevering av 38 millioner pakninger med generiske legemidler, som har en vesentlig lavere pris enn originalen. Det tilsvarer 41 prosent av alle legemiddelpakninger.
  • Legemiddelverket har beregnet at medisinbytte i apotek sparer samfunnet og pasientene for minst 2,5 milliarder kroner i året.
Reklame