Harepest på Nordseter ved Lillehammer…..

Det er bekreftet harepest i en hare som ble funnet død på Nordseter ved Lillehammer midt i september i år. Bakterien er smittsom. Mennesker kan bli smittet ved kontakt med sjuke harer eller ved å drikke vann som er infisert med bakterien.

Hare Foto Jan E. Thorstein

Foto: Jan E. Thorstein

Derfor er det svært viktig å unngå berøring av døde harer eller harer som bærer preg av å være syke. Det er også viktig å unngå berøring av døde lemen og andre smågnagere fordi de kan være smittet av harepest. Folk som er smittet behandles med antibiotika.

I disse jakttider er det viktig at jegere og andre som ferdes ute i naturen, er oppmerksomme på harer som oppfører seg unormalt (for eksempel er lite sky/går seint i drevet) eller funn av døde harer. I slike tilfeller er det viktig å kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. .

Harepest kalles også lemenpest eller tularemi. Her i landet blir sjukdommen diagnostisert sporadisk hos hare. Tularemi opptrer oftest i sommerhalvåret, og forekomsten varierer fra år til år. Harepest har tidligere år vært påvist flere steder både på Østlandet og i Midt-Norge.

Bakterien kan overføres til mennesker ved direkte kontakt med syke dyr, gjennom drikkevann, ved flått/myggstikk eller ved inhalasjon av infisert støv. Bakterien smitter normalt ikke mellom mennesker. Flest tilfeller hos mennesker oppstår høst og vinter og i toppår med stor smågnagerbestand.

Symptomer på harepest

Sykdomsbildet varierer avhengig av smittemåten. Ved smitte via drikkevann er de vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen, mens det ved direkte kontakt med smittede dyr er vanligst å få betente sår på hendene. Det finnes antibiotika med god effekt på sykdommen. Det finnes ingen vaksine.

Personer som er usikre på om de er smittet eller ikke, bør kontakte sin fastlege.

Unngå ukokt vann fra bekker

Harepest forårsakes av en bakterie ved navn Francisella tularensis. Bakterien overlever både kjøletemperatur og frysing, men dør ved varmebehandling. Jegere og turgåere som drikker ukokt vann, bør derfor unngå å ta vannet fra små bekker. Vann fra elver eller innsjøer utgjør liten risiko i denne sammenheng på grunn av stor fortynning.

Den viktigste smittekilden for harepest er smågnagere, bever, ekorn, rotte og lemen. Utbrudd av harepest forekommer hver høst, og forekomsten øker i år med mye smågnagere. Vann fra for eksempel bekker og brønner vil kunne representere en smitterisiko fordi vannet kan inneholde døde smågnagere.

Over 200 dyrearter er mottakelig for bakterien, men det er stor forskjell mellom artene når det gjelder mulighet for å utvikle sykdommen. Rovdyr, hest og storfe er nokså motstandsdyktige arter, mens haren er svært mottakelig for sykdommen og dør av den hvis den først er angrepet.

Jakthunder

Hunder vil normalt ikke bli smittet av bakterien, men de kan utvikle lette symptomer i en kort periode. Hunder som nettopp har spist eller vært i kontakt med smittede dyr kan overføre bakterien videre til mennesker.

Det advares særlig mot å håndtere hare som er fanget av jakthund under los. Slike harer vil ofte være svekket, og en mulig årsak kan være harepest. Friske harer skal normalt ikke kunne innhentes av jakthunder.