NÅ KAN DU JAKTE MED BLYHAGL

Fra og med torsdag kan du igjen lade hagla med blyammunisjon. For mange jegere og NJFF er dette godt nytt før høstjakta, og et resultat av mange års iherdig arbeid.
Blyhagl_44413016

Foto: NJFF

​​​​Klima- og miljødepartementet vil i morgen offentliggjøre den nye forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst.  Det endres også i produktforskriften, slik at også import og omsetning av blyhagl til Norge tillates igjen.

Sikre kilder informerer om at dette vil bli kunngjort på Klima- og miljødepartementets nettsider i morgen.

Det vil si at endringene ikke gjelder før de offentligjøres og trer i kraft i morgen.

Tillatt fra torsdag

Det betyr at du kan kjøpe, importere og bruke blyhagl igjen, så fort de nye forskriftene er offentliggjort. Ikraftredelsestidspunktet er umiddelbart.

– Norges Jeger- og Fiskerforbund har i en årrekke jobbet for en opphevelse av det generelle forbudet mot blyhagl. Manglende faglig begrunnelse for et totalforbud som også omfattet bruk av blyhagl over fastmark og åpent vann, har aldri møtt forståelse blant jegerne.  Mange har trukket i samme retning i denne saken og det har gitt et godt resultat, sier Espen Søilen, generalsekretær i NJFF.

– Dette har vært en viktig sak for organisasjonen og viser at både vår medlemsmasse og fagkompetanse blir hørt av myndighetene. I denne saken er det mange som har stått på og lagt ned mye arbeid for å komme dit vi er i dag, og det vil vi takke for, sier Søilen.

Bred støtte

Etter mange års forbud ble det etter et representantforslag fra Arbeiderpartiet stilt forslag om å tillate bly i jakthaglene utenfor våtmarksområder og skytebaner. Det var et bredt flertall av våre folkevalgte fra Arbeiderpartiet, Høyre,  Fremskrittspartiet og Senterpartiet som stilte seg bak vedtaket om å myke opp totalforbudet.

 

Tillatte arter

Det er f​or​​​tsatt begrensninger i bruke av blyhagl av miljøhensyn.

Klima- og miljødepartementet har i sin oppfølging av Stortingets vedtak  valgt en artspesifikk begrensning og ikke en områdespesifikk begrensning, som var alternativet.

I praksis betyr det at det er de viltartene som er listet opp i utøvelsesforskriften som kan jaktes med blyhagl.

Artene som er nå kan jaktes med blyhagl er li- og fjellrype, storfugl, orrfugl, rugde, jerpe, duer, ærfugl, skarv, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, trost, fasan, hare, sørhare, viltlevende kanin, ekorn, rådyr, mår, mårhund, rødrev, røyskatt, grevling, jerv og gaupe.

Etter innspill fra NJFF i høringsrunden tillates også bruk av blyhagl til gåsejakt over innmark og til jakt på villmink.

Blyhagl-forbudet vil fortsatt gjelde på skytebaner, i tråd med det opprinnelige forslaget, og for samtlige jaktbare viltarter som ikke er nevnt over.

 

Jegeren​​​​s ansvar

Jegerne må sette seg inn i hvilke arter som nå kan jaktes med blyhagl.

Det er bred forståelse fra jegerne om å unngå bruk av blyhagl i våtmarksområder, og NJFF har tiltro til at jegere vil unngå å bruke blyhagl i tilknytning til disse områdene selv om forskriften regulerer bruken av blyhagl for arter og ikke for områder.

-NJFF har tillit til at jegerne løser dette på en god måte der det er praktisk nødvendig. Akkurat nå er vi veldig fornøyd med at et bredt flertall av våre folkevalgte har hørt på jegerne, avslutter Søilen.

Reklame