Forbud mot bruk av ild i Larvik og Sandejord

På grunn av høy skogbrannfare har Larvik brann og redning og Sandefjord brann og redning vedtatt en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild i sine kommuner som gjelder fra 7. mai.

Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Derfor er den midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet fra 15. april til 15. september.

Skogbrannfaren er høy over store deler av Sør-Norge og det er ikke ventet nedbør den nærmeste tiden. For at skogbrannfaren skal bli mindre vil det være nødvendig med mye nedbør over tid.

Dette er bakgrunnen for at Larvik brann og redning og Sandefjord brann og redning nå nedlegger forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark.

Lokal forskrift om bruk av ild 7. mai 2022

Forbud i innmark og utmark

Ifølge den midlertidige forskriften er det nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel som for eksempel ved, kull, briketter, gress og grener i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, i tillegg til innmarksområder.

Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Godkjente bålplasser, enten privat eller offentlig, kan ikke brukes i perioden forskriften gjelder.

Forskriften gjelder i Larvik og Sandefjord kommuner. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

Skoler og russ

Det har vært mange skog-, gress- og markbranner i våre distrikt. I tillegg mottar brannvesenet mange henvendelser fra skoler som ønsker å tenne bål. Vi er også bekymret for russen og andre ungdommer som ikke har fått med seg den alvorlige situasjonen og det generelle bålforbudet.

Skogsdrift

Vi ber også skogeier om å vurdere risikoen i forhold til driften ute i skogen, ta hensyn og vurder områder som er grønne og fortsatt fuktige for skogsdrift.

Det er lov å grille i egen hage

Vi presiserer at det fremdeles er lov å grille i egen hage. Skolegårder ansees som «hage». Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Varighet for forbudet

Den midlertidige forskriften varer til 1. juni, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert og Larvik brann og redning og Sandefjord brann og redning gjør dette kjent på kommunens hjemmesider, sosiale medier og pressemeldinger.

Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde.

I perioden 15. april til 15. september er det hvert år i hele landet forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, ansvarlig når du tenner ild.

Reklame